یک ویکتوریای چند فرهنگی

ویکتوریا یکی از جوامع بسیار متنوع و متحد در جهان است. ما از 200 کشور آمده ایم و به 260 زبان یا لهجه صحبت می کنیم و پیرو 135 دین متفاوت هستیم.

حکومت ویکتوریا یک جامعه فراگیر چندین فرهنگی را حمایت می نماید که در آن هرکس می تواند در جامعه شرکت کرده و صرف نظر از سابقه فرهنگی، زبانی و یا دینی، به خدمات دسترسی داشته باشد.

حکومت ویکتوریا به جوامع با فرهنگ های متفاوت در موارد زیر مساعدت می نماید:

  • تمویل های اجتماعی برای مراسم، برای سالمندان، حمایت سازمانی، مکتب ها برای تعلیم زبان های قومی و سایر ابتکارها
  • تمویل برای ساختن و یا مرمت تعمیر ها و امکانات
  • حمایت برای ابتکارهایی که در پاسخ به موضوعات اجتماعی باشد به شمول ضرورت های مسکن گزینی آنها
  • ابتکارهایی بین فرهنگی و بین دینی برای ارتقاء درک تفاوت های فرهنگی و دینی و برای رواج هماهنگی اجتماعی.

همچنین ما این تنوع را با برگزاری مراسم گرامی می داریم: به شمول جشن نان شام سروزیر ویکتوریا (Premier’s Gala Dinner)، هفتۀ تنوع فرهنگی (Cultural Diversity Week)، جشنواره چندفرهنگی ویکتوریا زنده باد (Viva Victoria Multicultural Festival)، و جایزه چندفرهنگی ویکتوریا برای برتری (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).

معلومات را به زبان دری دانلود کنید.

Events Calendar

  • 24 Nov

    Unravelled - A glimpse of Dr. Janaki Rangarajan's Brilliance

    more >
find more events here >