یک ویکتوریای چند فرهنگی

ویکتوریا یکی از جوامع بسیار متنوع و متحد در جهان است. ما از 200 کشور آمده ایم و به 260 زبان یا لهجه صحبت می کنیم و پیرو 135 دین متفاوت هستیم.

حکومت ویکتوریا یک جامعه فراگیر چندین فرهنگی را حمایت می نماید که در آن هرکس می تواند در جامعه شرکت کرده و صرف نظر از سابقه فرهنگی، زبانی و یا دینی، به خدمات دسترسی داشته باشد.

حکومت ویکتوریا به جوامع با فرهنگ های متفاوت در موارد زیر مساعدت می نماید:

  • تمویل های اجتماعی برای مراسم، برای سالمندان، حمایت سازمانی، مکتب ها برای تعلیم زبان های قومی و سایر ابتکارها
  • تمویل برای ساختن و یا مرمت تعمیر ها و امکانات
  • حمایت برای ابتکارهایی که در پاسخ به موضوعات اجتماعی باشد به شمول ضرورت های مسکن گزینی آنها
  • ابتکارهایی بین فرهنگی و بین دینی برای ارتقاء درک تفاوت های فرهنگی و دینی و برای رواج هماهنگی اجتماعی.

همچنین ما این تنوع را با برگزاری مراسم گرامی می داریم: به شمول جشن نان شام سروزیر ویکتوریا (Premier’s Gala Dinner)، هفتۀ تنوع فرهنگی (Cultural Diversity Week)، جشنواره چندفرهنگی ویکتوریا زنده باد (Viva Victoria Multicultural Festival)، و جایزه چندفرهنگی ویکتوریا برای برتری (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).

معلومات را به زبان دری دانلود کنید.

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >