Ee Victoria ë kɔc nɔŋ Cieŋ-cieŋ Juɛ̈c kuɔ̈tiic

Victoria ee pan töŋ ë bɛ̈i nɔŋic cieŋ-cieŋ juɛ̈c tɛ̈k thook arët ku kuɛt thiɔ̈ɔ̈kiic në bɛ̈i ke pinynhom abɛ̈n yiic. Ɣok abɔ̈ në bɛ̈i wɛ̈r 200 yiic, jam në 260 ka thook thii kuɛt kor, ku buɔth nhiëliic ke 136 wääc.

Akuma de Kɔc ë Victoria ee kuan nɔŋic cieŋ-cieŋ juɛ̈c tɛ̈k thook cï ke yiic mat kuɔny yen ye raan abɛ̈n rɔt mat ëkë loi yic në kuat ë baai yic ku yekë kony-kony yök abɛ̈n ke cïn adiɛɛr de cieŋ-cieŋ, thook ku nhialic cï kek ya gam

Akuma de Kɔc ë Victoria alëu bï kɔc ë baai ke cieŋ-cieŋ juɛ̈c tɛ̈kthook ya kony në :

    • Wëu ye kɔc ë baai ke kɛ̈k ë miɛt ë puɔ̈u looi, akuɔtnhïïm ë kɔcdït, kuɔɔny de manɛ̈nɛthaa, thukuul ë thook ke kɔc ë baai ku kɔ̈k ajuiɛɛr
    • Wëu ë cök ë kɛ̈k cieŋ tënë raan ye yïk bï ɣön thɛɛr cï yïk dhuk ë juiɛ̈ɛ̈r ku ɣööt kɔ̈k yenë ke kɛ̈ŋ looi thïn
    • Kuɔɔny ë lɔ tënë kɛ̈k ajuiɛɛr keye dhuk ë nhom de ka looi röt tënë kɔc ë baai nɔŋiic kaye kɔc puɔc bɛ̈n ke göör
    • liääp de kɛ̈k ajuiɛɛr ë cieŋ-cieŋ ku nhialic cï kek ya gam keye ɣɛ̈th tueŋ ë dɛ̈tic de cieŋ-cieŋ ku nhialic cï kek gam tɛ̈kthook ku ɣɛ̈th tueŋ de ciɛŋ kakɔc cï yiic mat .

Ɣok aye tɛ̈k ë yic da door aya në kajuɛ̈c ë kɔc matnhïïm nɔŋiic: Cɛ̈m Thɛ̈i Cï Juiir ë Bɛ̈ny Tueŋ Akuma, Läät ë Cieŋ-cieŋ Juɛ̈c Tɛ̈kiic, Duɔ̈r de Cieŋ-cieŋ Kuɔ̈tiic ke Viva Victoria ku Ariɔm de lon ë kapuɔth në Cieŋ-cieŋ juɛ̈c tɛ̈kthook Victoria (Premier’s Gala Dinner, Cultural Diversity Week, the Viva Victoria Multicultural Festival and Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).

Löm lëk në thok du yic

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >