Aad-danuma Victoriyaa

Viktoriyaan addunyaa keessaa hawaasota addaa addaa fi walitti tokkooman keessaa isa tokko. Biyyoota 200 ol tahan kessaa walitti dhufne, afaan yookaan loqoda adda addaa 260 dubbanna, amantaa (faith) gara garaa 135 hordofna.

Mootummaan Viktoriyaa aad-danuma hawaasa hunda kan dabalu namni kam iyyuu duubbee aadaa, afaan fi amantii (religious) osoo hin daangeessamin tajaajila hunda keessatti akka hirmaatan deggera.

Mootummaan Viktoriyaa hawaasa aad-danuu akka itti gargaaruu danda’u:

  • Qophiilee hawaasaa, gartuu jaarolee, deggersa jaarmayaa, mana barmootaa afaan hawaasaa fi tattaaffii hawaasaa kaanis maallaqaan gargaara
  • Galmaa fi manneen waldaa hawaasaa ijaaruu fi haaressuu maallaqaan gargaara
  • Haala rakkina hawaasaa furuuf tattaaffii taasisamu, qubsumaaf waan barbaachisu dabalee ni deggera
  • Hubannoo wal-fudhatiinsa aadaa fi amatii adda addaa guddisuu fi gamtooma hawaasaa itichuuf tattaaffii taasisamu

Adda addummaa keenya qophhillee gudguddaa kanneen akka: Irbaata Gala Mootummaa, Torbee Aadaa adda addaa, Dhangaa Jajjabeessa Aad-danummaa Viktoriyaa fi Badhaasa Jajjabinaa Aad-danummaa Viktoriyaa (Premier’s Gala Dinner, Cultural Diversity Week, the Viva Victoria Multicultural Festival Victoria’s Multicultural Awards for Excellence) kabajna.

Odeeffannoon dabalaa afaan keetiin asii argamuu danda’a

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >