ဝံးကထိရံယါဝ့ၢ်လၢအပှဲၤဒီးကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဆဲးလၤတဖၣ်

ဝံးကထိရံယါမ့ၢ်ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်လၢအိၣ်ဒီးကရၢပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢလီၤဆီလိာ်သးအါမံၤဒီးအိၣ်ဃူလိာ်ဖှိးလိာ်အသးအအါကတၢၢ်တခါလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤလီၤ.​ ပဟဲလၢကီၢ်အဘ့ၣ်​၂၀၀,​ ကတိၤကျိာ်မိၢ်ပှၢ်မ့တမ့ၢ်ကျိာ်ဖိ​တဖၣ်ခဲလၢာ်၂၆၀​ ​ကျိာ်, ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါက​လုာ်အိၣ်ဝဲခဲလၢာ်၁၃၅​ ကလုာ်န့ၣ်လီၤ.

ဝံးကထိရံယါပဒိၣ်ဆီၣ်ထွဲဝဲကလုာ်ဒူၣ်ဆဲးလၤပာ်ဖှိၣ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဖဲပှၤကိးဂၤဒဲးကသ့နုာ်ပာ်ဃုာ်လၢပှၤတဝၢအပူၤဒီးဒိးန့ၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်ဖဲအထူသနူဆဲးလၤ, ကျိာ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလီၤဆီလိာ်အသးဒၣ်လဲာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဝံးကထိရံယါပဒိၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤကလုာ်ဒူၣ်ဆဲးလၤပာ်ဖှိၣ်ပှၤတဝၢဖိတဖၣ်လၢ-

  • ပှၤတဝၢစ့တိာ်ပာ်လၢတၢ်မၤမူးမၤပွဲ,​သးပှၢ်ကရူၢ်, တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢတၢ်ကရၢကရိအဂီၢ်, ပှၤတဝၢကျိာ်တၢ်မၤလိကၠိဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအခီၣ်ထံးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
  • ပၢပြးသနိစ့တိာ်ပာ်လၢကသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်မ့တမ့ၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
  • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအခီၣ်ထံးတဖၣ်အဂီၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးပှၤတဝၢအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် ပာ်ဃုာ်ဝဲတၢ်အိၣ်ဆီလီၤအသးအဂီၢ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ဆဲးလၤသနူဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအါကလုာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခီၣ်ထံးတဖၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤအါထီၣ်တၢ်နၢ် ပၢၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးသနူဆဲးလၤဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဘါတၢ်လီၤဆီလိာ်အသးတဖၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရၢပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပမၤလၤကပီၤပတၢ်လီၤဆီလိာ်ပသးဃုာ်ဒီးတၢ်မၤမူးမၤပွဲအဒိၣ်အထီတဖၣ်လၢအပာ်ဃုာ်-ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဟါခီတၢ်အီၣ်အမူးလီၤဆီ​(Premier’s Gala Dinner), ကလုာ်ဒူၣ်ဆဲးလၤတၢ်လီၤဆီလိာ်သးအနွံ​(Cultural Diversity Week), ဘံးဘၤဝံးကထိရံယါကလုာ်ဒူၣ်ဆဲးလၤတၢ်မၤမူးပွဲ (the Viva Victoria Multicultural Festival) ဒီးဝံးကထိရံယါအကလုာ်ဒူၣ်ဆဲးလၤတၢ်ဟ့ၣ်မံၤလၤသၣ်ကပီၤလၢတၢ်မၤဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ် (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence)

ဒီန်လိးလီၤလၢနကျိာ်ဒၣ်နဲ​

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >