Một Victoria đa văn hóa

Victoria là một trong những xã hội đa dạng và gắn kết nhất trên thế giới. Chúng tôi đến từ hơn 200 quốc gia, nói 260 loại ngôn ngữ hoặc thổ ngữ và theo 135 loại tín ngưỡng khác nhau.

Chính phủ Victoria hỗ trợ một xã hội đa văn hóa gắn kết với nhau nơi mọi người ai cũng có thể tham gia vào cộng đồng và tiếp cận với các dịch vụ mà không có sự phân biệt về nguồn gốc văn hóa, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.

Chính phủ Victoria có thể hỗ trợ các cộng đồng đa văn hóa trong việc:

  • tài trợ cho cộng đồng trong các sự kiện, hội người cao tuổi, hỗ trợ tổ chức, trường ngôn ngữ cộng đồng và các sáng kiến khác
  • tài trợ cơ sở hạ tầng để xây dựng hoặc nâng cấp các toà nhà và tiện ích.
  • hỗ trợ các sáng kiến để đáp ứng các vấn đề cộng đồng bao gồm nhu cầu ổn định cuộc sống
  • các sáng kiến liên văn hóa và tín ngưỡng nhằm nâng cao sự hiểu biết về khác biệt văn hóa và tín ngưỡng và để thúc đẩy xã hội hài hoà.

Chúng tôi cũng vinh danh sự đa dạng của mình bằng nhiều sự kiện quan trọng bao gồm: Dạ Tiệc cùng Thủ Hiến [Premier’s Gala Dinner], Tuần lễ Đa văn hóa [Cultural Diversity Week], Lễ hội Đa văn hóa Viva Victoria [Viva Victoria Multicultural Festival] và Giải thưởng Đa văn hóa Xuất sắc của tiểu bang Victoria [Victoria’s Multicultural Awards for Excellence].

Tải thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >